Gebruiksvoorwaarden

DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN (HIERNA GENOEMD ALS 'OVEREENKOMST') - DIE HET PRIVACYBELEID VAN DEZE WEBSITE BEVATTEN (HIERNA GENOEMD ALS 'WEBSITE') - ZIJN EEN WETTELIJK BINDENDE CONTRACTUELE OVEREENKOMST TUSSEN 'NADER' NADER 'NADER' 'JIJ', 'JOUW') EN CERIEUS DIGITAL STUDIO (HIERNA GENOEMD ALS 'CDS'). LEES DE VOLGENDE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. DOOR DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, GEEFT U UW INSTEMMING MET DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE OVEREENKOMST, GELIEVE DE WEBSITE NIET TE GEBRUIKEN.

BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK VAN MATERIALEN

Geen enkel materiaal van de website mag op enigerlei wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, verzonden of verspreid zonder schriftelijke toestemming van CDS.

HANDELSMERKEN / COPYRIGHTS

De inhoud van de website, inclusief alle tekst en grafische afbeeldingen, is auteursrechtelijk beschermd door CDS en / of anderen. De handelsmerken, logo's en servicemerken die op de website worden weergegeven, zijn geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken van CDS en / of anderen. Niets op de website mag worden geïnterpreteerd als verleend, impliciet of anderszins, enige licentie of recht om enig handelsmerk of auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken dat wordt weergegeven zonder de schriftelijke toestemming van CDS of een andere derde die eigenaar is van het handelsmerk of auteursrechtelijk beschermd materiaal.

DISCLAIMER / BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

CDS doet redelijke inspanningen om nauwkeurige en up-to-date informatie op de website op te nemen, CDS geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de juistheid ervan. CDS aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van de website.

Bepaalde gelinkte websites vallen niet onder de controle van CDS, en CDS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een door derden gelinkte site of voor enige andere links op een dergelijke site van derden. CDS biedt links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link is geen goedkeuring door CDS van de site of de inhoud ervan.

HET MATERIAAL OP OF TOEGANKELIJK VANAF DE WEBSITE WORDT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' EN 'ZOALS BESCHIKBAAR' ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST CDS ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. CDS GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES OP DE WEBSITE ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZULLEN ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN, OF DAT DE WEBSITE OF DE SERVERS DIE DE WEBSITE BESCHIKBAAR MAKEN, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. CDS GEEFT GEEN GARANTIE EN GEEFT GEEN ENKELE VERKLARING MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK, OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK, VAN HET MATERIAAL OP, OF WELKE VIA DE WEBSITE TOEGANKELIJK IS, BETREFFENDE HUN CORRECTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS.

Door de website te gebruiken, stemt u ermee in om CDS te vrijwaren, schadeloos te stellen en te verdedigen tegen alle claims, schade, verliezen, aansprakelijkheden en alle kosten en uitgaven van verdediging, inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten, die direct of indirect voortvloeien uit een claim van een derde partij die is gebaseerd op uw gebruik van de website in strijd met deze overeenkomst.

ANDERE BEPALINGEN

Deze overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen CDS en de gebruiker van deze website met betrekking tot het hierin opgenomen onderwerp. Geen enkele vertraging of verzuim door CDS om actie te ondernemen onder deze Overeenkomst vormt een verklaring van afstand van enige van de hierin opgenomen bepalingen of rechten die hierbij worden verleend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door CDS afstand wordt gedaan. Geen enkele afstandsverklaring vormt een voortdurende of volgende afstandsverklaring.

CDS behoudt zich het recht voor om op elk moment materiaal van de website te wijzigen of te verwijderen en kan op elk moment en naar eigen goeddunken de voorwaarden van deze overeenkomst herzien door deze publicatie bij te werken. Gebruikers zijn gebonden aan een dergelijke herziening en moeten daarom regelmatig deze pagina bezoeken om de huidige voorwaarden van deze overeenkomst te bekijken.